Regulamin Programu

HELPNOW - POMAGAJ I ZARABIAJ

Regulamin Programu "Helpnow – pomagaj i zarabiaj" (dalej "Program")

§1 Definicje

 1. Helpnow.pl – serwis internetowy o charakterze otwartym prowadzony przez właściciela marki Helpnow dostępny pod adresem https://helpnow.pl.
 2. Helpnow – organizator Programu działający pod firmą Arbiter S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 43, 50-227 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000341073, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 897-175-48-00, będący właścicielem marki Helpnow oraz znaku towarowego Helpnow.
 3. Uczestnik – Użytkownik, nazywany w ramach Programu „Helpeuszem”, który spełnia łącznie warunki, o których mowa w §3 ust. 1 i 2 Regulaminu.
 4. Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny po zalogowaniu, umożliwiający Uczestnikowi przesłanie Helpnow danych kontaktowych Poszkodowanego wraz ze wskazaniem Kategorii Zdarzenia (dalej „Formularz”).
 5. Poszkodowany – osoba, która doznała krzywdy lub szkody na terytorium Polski wskutek danej Kategorii Zdarzenia i wyraziła Uczestnikowi zgodę na przesłanie danych kontaktowych wraz z informacją o Kategorii Zdarzenia poprzez Formularz.
 6. Pomoc Poszkodowanemu – działanie podjęte przez Uczestnika polegające na przesłaniu danych kontaktowych Poszkodowanego wraz z informacją o Kategorii Zdarzenia poprzez Formularz.
 7. Kategoria Zdarzenia – przyczyna powstania krzywdy lub szkody, której doznał Poszkodowany, np.:
  • Pożar budynku – pożar budynku wolnostojącego, prywatnego lub firmowego, z wykluczeniem budynków użyteczności publicznej;
  • Uszkodzony budynek – uszkodzenie budynku wolnostojącego, prywatnego lub firmowego, z wykluczeniem budynków użyteczności publicznej, powstałe wskutek gradobicia, wichury i/lub zalania;
  • Zadośćuczynienie – wypadek komunikacyjny spowodowany przez określonego sprawcę zdarzenia, w wyniku którego doszło do śmierci co najmniej jednego uczestnika zdarzenia;
  • Szkoda osobowa OC sprawcy – wypadek drogowy spowodowany przez określonego sprawcę zdarzenia, w wyniku którego doszło do obrażeń ciała co najmniej jednego z uczestników zdarzenia (np. pieszy, kierowca, pasażer, motocyklista, rowerzysta);
  • Szkoda osobowa inna – obrażenia ciała powstałe w wyniku wypadku w pracy, wypadku w drodze do/z pracy, upadku, poślizgnięcia na oblodzonej/mokrej powierzchni, z wykluczeniem szkód spowodowanych przez dzikie zwierzęta.
 8. Dane kontaktowe Poszkodowanego – imię i numer telefonu Poszkodowanego wraz z informacją o Kategorii Zdarzenia, które przesyłane są przez Uczestnika poprzez Formularz.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Programu, dostępny pod adresem: https://helpnow.pl/regulamin-programu
 10. Umowa – stosunek prawny, jaki powstaje między Helpnow a Uczestnikiem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W związku z udziałem w Programie pomiędzy Uczestnikiem a Helpnow nie dochodzi do zawarcia umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej ani żadnej innej umowy nazwanej.
 11. Nagroda – środki pieniężne przyznawane Uczestnikowi przez Helpnow, na zasadach określonych w Regulaminie.
 12. Weryfikacja – działania podejmowane przez Helpnow zmierzające do potwierdzenia danych przesłanych w Formularzu, w szczególności polegające na sprawdzeniu czy Poszkodowany wyraził zgodę na przesłanie jego danych kontaktowych poprzez Formularz oraz czy Poszkodowanemu wydarzyła się krzywda lub szkoda i oczekuje pomocy ze strony Helpnow. Negatywna weryfikacja skutkuje nieprzyznaniem Nagrody.
 13. Pozytywna Weryfikacja – dotyczy sytuacji, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:
  a. Poszkodowany potwierdził, że wyraził zgodę na przesłanie jego danych poprzez Formularz oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu zweryfikowania przez Helpnow krzywdy lub szkody, której doznał;
  b. Poszkodowany doznał krzywdy lub szkody w wyniku wskazanej w Formularzu Kategorii Zdarzenia;
  c. Poszkodowanemu została złożona oferta podpisania umowy o dochodzenie ww. roszczeń odszkodowawczych.
 14. Negatywna Weryfikacja – dotyczy sytuacji, gdy wystąpiła co najmniej jedna z poniższych przesłanek:
  a. Poszkodowany poinformował Helpnow, że nie wyrażał zgody na przesłanie jego danych poprzez Formularz lub podczas kontaktu telefonicznego oświadczy, że nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych dla celu zweryfikowania przez Helpnow krzywdy lub szkody, której doznał;
  b. Poszkodowany nie doznał krzywdy lub szkody;
  c. dane tego samego Poszkodowanego zostały już przesłane wcześniej poprzez Formularz przez innego Uczestnika;
  d. Poszkodowanemu nie została złożona oferta podpisania umowy o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.
 15. Ocena Prawna - analiza dokumentacji sprawy pod kątem zasadności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Ocena prawna może być Pozytywna lub Negatywna.
 16. Pozytywna Decyzja Poszkodowanego – dotyczy sytuacji, gdy po Pozytywnej Ocenie Prawnej Poszkodowany podejmie decyzję o skorzystaniu z usług Helpnow i podpisze umowę o świadczenie usług prawnych wraz z odpowiednimi pełnomocnictwami.
 17. Program – Programu “Helpnow – pomagaj i zarabiaj”, którego organizatorem jest Arbiter S.A. – właściciel marki Helpnow – prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§2 Program

 1. Organizatorem Programu jest Helpnow.
 2. Helpnow jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Programu oraz jego prawidłową organizację.
 3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne oraz bezpłatne i polega na przesłaniu imienia i numeru telefonu Poszkodowanego, któremu wydarzyła się krzywda lub szkoda, i który wyraził Uczestnikowi zgodę na przesłanie tych informacji poprzez Formularz oraz na kontakt telefoniczny ze strony Helpnow w celu zweryfikowania krzywdy lub szkody której doznał.
 4. Helpnow dokonuje telefonicznej weryfikacji poprawności przesłanych informacji, rozpoczynając od potwierdzenia zgody na przesłanie formularza z wykorzystaniem następującego zapytania „Czy wyrażał/-a Pan/-i zgodę na przesłanie swojego imienia wraz z numerem telefonu do Helpnow celem zweryfikowania przez nas krzywdy lub szkody, której Pan/-i doznał/-a oraz na kontakt telefoniczny z naszej strony w tej sprawie?”. Helpnow weryfikuje również poprawność wybranej w Formularzu Kategorii Zdarzenia i zastrzega sobie prawo do jej zmiany celem prawidłowego dopasowania. Za Pozytywną Weryfikację Uczestnikowi należna jest Nagroda. Po Pozytywnej Weryfikacji, Helpnow podejmuje działania zmierzające do otrzymania Pozytywnej Decyzji Poszkodowanego, a w przypadku jej otrzymania, Uczestnikowi podwyższana jest Nagroda naliczona w wyniku Pozytywnej Weryfikacji o kwotę zgodną ze stawkami uwzględnionymi w tabeli w §4 ust. 5.
 5. Program rozpoczyna się w dniu 11.01.2022 r. i trwa przez czas nieokreślony.
 6. W celu korzystania z Programu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu wraz z systemem operacyjnym, włącznie z programem służącym do przeglądania jego zasobów oraz posiadaniem własnej skrzynki mailowej wraz z adresem e-mail.
 7. Helpnow może zakończyć Program w każdym czasie, za 30-dniowym wyprzedzeniem, o czym powiadomi Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§3 Zasady uczestnictwa w Programie

 1. Do Programu może przystąpić osoba, która spełni dodatkowo łącznie następujące warunki:
  a. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b. dokonała rejestracji w serwisie Helpnow.pl;
  c. zaakceptowała Regulamin;
  d. nie występuje jako prowadząca działalność gospodarczą w związku z uczestnictwem w Programie.
 2. Przystąpienie do Programu następuje poprzez wybranie opcji „Dołącz do Programu” dostępnej pod adresem https://helpnow.pl.
 3. Z chwilą spełnienia warunków określonych w ust. 1 i 2 powyżej, osoba przystępująca do Programu otrzyma na adres e-mail podany podczas rejestracji wiadomość potwierdzającą rejestrację w Programie i zawarcie Umowy – z tą chwilą staje się Uczestnikiem. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 4. Helpnow nie odpowiada za treści udostępniane przez Uczestników w ramach Programu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Uczestników w ramach Programu.
 5. Uczestnikowi nie wolno przesyłać nieprawdziwych danych poprzez Formularz jak również danych na przesłanie których nie otrzymał zgody od osoby, której one dotyczą.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do pozyskania zgody Poszkodowanego na przesłanie jego imienia i numeru telefonu poprzez Formularz Zgłoszeniowy z wykorzystaniem następującego zapytania „Czy wyraża Pan/-i zgodę na przesłanie swojego imienia wraz z numerem telefonu do Helpnow celem zweryfikowania krzywdy lub szkody, której Pan/-i doznał/-a oraz na kontakt telefoniczny ze strony Helpnow w tej sprawie?”.
 7. W przypadku, gdy działania Uczestnika naruszają postanowienia Regulaminu, lub gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie programu czy postrzeganie marki Helpnow lub są sprzeczne z założeniami Programu opisanymi w Regulaminie, Helpnow ma prawo:
  a. upomnieć Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  b. udzielić Uczestnikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  c. wykluczyć Uczestnika z Programu, w szczególności w wyniku notorycznego naruszania zasad opisanych w Regulaminie. W takim przypadku Umowa z Helpnow zostaje rozwiązana przez Helpnow w trybie natychmiastowym, poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika podany podczas rejestracji.
 8. Jeżeli Umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Helpnow, Uczestnik nie jest uprawniony do ponownego udziału w Programie, bez uprzedniej zgody Helpnow.
 9. Uczestnik w ramach Programu otrzymuje od Helpnow, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacje dotyczące uczestnictwa w Programie, w tym informacje o nagrodach, usługach, akcjach promocyjnych, kampaniach i ofertach związanych z Programem.

§4 Nagrody dla Uczestników

 1. Helpnow dokona Weryfikacji Poszkodowanego, którego dane zostały przesłane poprzez Formularz. Pozytywna Weryfikacja skutkuje naliczeniem Nagrody za Pozytywną Weryfikację na rzecz Uczestnika. W przypadku Negatywnej Weryfikacji, Nagroda nie przysługuje.
 2. Następnie Helpnow podejmuje działania zmierzające do otrzymania Pozytywnej Decyzji Poszkodowanego. W przypadku otrzymania przez Helpnow Pozytywnej Decyzji Poszkodowanego, Uczestnikowi podwyższana jest Nagroda, o której mowa w ust. 1 powyżej, o kwotę zgodną ze stawkami określonymi w tabeli zamieszczonej ust. 5 niniejszego paragrafu.
 3. Helpnow na realizację działań ujętych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu ma łączny czas wynoszący 20 dni roboczych.
 4. Wypłata Nagrody nastąpi w ciągu 30 dni kalendarzowych od Pozytywnej Weryfikacji.
 5. Nagroda, o której mowa w ust. 1 składa się z dwóch składników:
  a. Nagroda za Pozytywną Weryfikację Poszkodowanego wynosi 50 zł;
  b. Nagroda za Pozytywną Decyzję Poszkodowanego zależna jest od Kategorii Zdarzenia i równa jest kwocie ujętej w tabeli:
 6. Nagrody przyznane Uczestnikowi będą wypłacane na wskazany oraz należący do niego rachunek bankowy.
 7. Warunkiem wypłaty Nagrody jest podanie przez Uczestnika wszystkich danych niezbędnych do przelewu oraz rozliczenia jego należności, tj. numeru PESEL, numeru rachunku bankowego, adresu zamieszkania (na potrzeby sporządzenia deklaracji podatkowej mającej na celu rozliczenie przez Uczestnika podatku dochodowego z tytułu otrzymania Nagrody), adresu korespondencyjnego oraz danych właściwego Urzędu Skarbowego, najpóźniej do końca roku kalendarzowego w którym Uczestnik przystąpił do Programu. Brak podania powyższych danych uniemożliwia wypłatę Nagrody.
 8. Celem przekazania danych, o których mowa w ust. 7 powyżej, Uczestnik w wiadomości e-mailowej informującej o przyznaniu Nagrody, otrzyma załącznik w postaci formularza, w którym należy uzupełnić dane niezbędne do przelewu i rozliczenia należności, i który Uczestnik zobowiązany jest odesłać na adres pomagam@helpnow.pl.
 9. Wypłaty realizowane będą automatycznie do 10-tego dnia miesiąca, lub pierwszego dnia roboczego następującego po 10-tym dniu miesiąca, gdy ten wypadać będzie w dzień wolny od pracy, pod warunkiem podania danych o których mowa w ust. 7 powyżej, do końca poprzedniego miesiąca kalendarzowego.
 10. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, Uczestnicy Programu z zachowaniem odpowiednich terminów, otrzymają drogą mailową od Helpnow, na podany podczas rejestracji adres e-mail, deklaracje podatkowe oraz dokumenty rachunkowe stanowiące podstawę do samodzielnego rozliczenia ich udziału w Programie z tytułu zobowiązań podatkowych, o ile w roku, którego dotyczy rozliczenie, wystąpi obowiązek przesłania deklaracji do Uczestnika.
 11. Uczestnik akceptuje i wyraża zgodę na przesyłanie deklaracji podatkowych dokumentujących jego udział w Programie na potrzeby rozliczenia podatkowego w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 12. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w §8 Regulaminu, Uczestnik, będzie miał możliwość wypłaty Nagród po spełnieniu warunków określonych w ust. 7 niniejszego paragrafu.
 13. Przysługujące Uczestnikowi uprawnienia do Nagrody nie mogą być przeniesione na osobę̨ trzecią.